VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8122/VPCP-KTTH
V/v quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại văn bản số 6097/BNN-TCTS ngày 03 tháng 8 năm 2015 về việc báo cáo kếtquả kiểm tra cơ sở sn xut thức ăn thủy sản và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản s 12504/BTC-QLG ngày 08 tháng 9 năm2015), Công Thương (văn bản số 9115/BCT-QLTT ngày 01 tháng 9 năm 2015), Công an(văn bản số 1839/BCA-A61 ngày 31 tháng 8 năm 2015), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhcó ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Công an và các cơ quan cóliên quan kiểm tra, xem xét có hay không sự chuyển giá đối với các doanh nghiệpsản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để xử lý theoquy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra việcchấp hành pháp luật về giá, thuế của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sảncó vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, xử lý nghiêm các hànhvi vi phạm về giá, thuế và công bố công khai trên phương tiện thông tin đạichúng; rà soát danh sách các doanh nghiệp phải kê khai giá tại Bộ Tài chínhtheo quy định của pháp luật về giá.

2. Bộ Công Thương ch đạo cơ quan quản lý cạnhtranh thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động cạnhtranh của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam để xử lý theo quy định của Luật cạnh tranh.

3. Ủy ban nhân dân các tnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát danh sáchtổ chức, cá nhân phải kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá; tăng cườngkiểm tra, thanh tra về kê khai giá, niêm yết giá, giá bán của các doanh nghiệpsản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương;xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công bố công khai trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địaphương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp