BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 8123/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế GTGT thuốc trừ cỏ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp về suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thuốc trừ cỏ. Để thống nhất thực hiện thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:
Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT, thì: "Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 2779/BNN-BVTV ngày 19/8/2013 thì mặt hàng thuốc trừ cỏ nằm trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.
Căn cứ Luật Thuế GTGT và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trên thì mặt hàng thuốc trừ cỏ nằm trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong nông nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Thuế;
- Công ty TNHH Thương mại ACP (thay trả lời);
(153C Trần Huy Liệu, Phường 8, Q. Phú Nhuận), TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường