BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8128/TCHQ-TCCB
V/v: nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Triển khai thực hiện việc nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và Công văn số 17545/BTC-TCCB ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính về việc nâng bậc lương thường xuyên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất một số nội dung như sau:

1- Việc xét nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Công văn số 17545/BTC-TCCB ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

2- Việc nâng bậc lương thường xuyên thực hiện theo Quý, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm:

- Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị trong thời gian giữ bậc lương theo quy định;

- Tổng hợp danh sách công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên theo từng Quý. Gửi Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên của Quý sau trước ngày 20 tháng cuối cùng của Quý trước, về Vụ Tổ chức cán bộ đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền ra quyết định của Tổng cục trưởng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận tổ chức cán bộ) Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối với các trường hợp ra quyết định của Cục trưởng theo phân cấp quản lý cán bộ, để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên.

- Danh sách nâng bậc lương thường xuyên của Quý 1 năm 2014 của các đơn vị, gửi trước ngày 20/01/2014.

3- Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên theo Quý bao gồm:

- Văn bản đề nghị nâng bậc lương thường xuyên;

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên theo Quý (theo mẫu đính kèm Công văn số 17545/BTC-TCCB ngày 18/12/2013);

- Nhận xét, đánh giá của đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữ bậc lương của công chức, viên chức, người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên (có thể nhận xét đánh giá các trường hợp trong văn bản đề nghị nâng bậc lương thường xuyên).

- Bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Quyết định nghỉ việc không hưởng lương, quyết định kỷ luật, các quyết định, văn bản liên quan đến thời gian không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để giải quyết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ TCCB-BTC (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thông