BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 813/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Vinh Cơ
(505/14, Bình Đông, phường 13, quận 8, tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 09/04 KTVC ngày04/11/2004 của Công ty TNHH Vinh Cơ (dưới đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướngdẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạodo Công ty cung cấp cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế GTGT thìhàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4 của Luật này.Vì vậy, Công ty dùng sản phẩm nhựa để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoànlại cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam được xác định là sản phẩm biếu, tặng(không thu tiền) thuộc diện chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại điểm 3, mục Iphần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếGTGT thì giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm dùng để biếu, tặng được xác địnhtheo giá tính thuế GTGT của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểmphát sinh hoạt động này.

Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGTđối với số sản phẩm nhựa đem biếu, tặng với thuế suất 10% theo giá tính thuếđược hướng dẫn như trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP(2), Vụ CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng