BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8132/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số YHV/XNK-448 ngày 10/12/2013 của Công ty TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAMlà doanh nghiệp chế xuất có trụ sở tại KCN Nomura Hải Phòng nêu vướng mắc liênquan đến việc nhập khẩu dầu mỡ bôi trơn phục vụ bảo dưỡng máy móc thiết bị,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính thì Công ty TNHH YAZAKI HẢIPHÒNG VIỆT NAM có ngành nghề kinh doanh là sản xuất cụm chi tiết ô tô như hệthống dây dẫn và cụm thiết bị điện không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tưnày. Vì vậy, việc Công ty nhập khẩu dầu mỡ bôi trơn phục vụ bảo dưỡng máy móc,thiết bị trong nhà máy không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư139/2013/TT-BTC .

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan thànhphố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Thái Bình hướng dẫn Công ty liên hệ BộCông Thương để được hướng dẫn cụ thể đối với việc nhập khẩu mặt hàng này để bảodưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam;
(KCN Numura Hải Phòng).
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh