BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8135/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thu thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy mang biển số NG, biển số NN được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 7525/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiện như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại điểm 2b, Thông báo số 427/TB-VPCP ngày 26/12/2012; điểm 1 công văn số 10029/VPCP-KTTH ngày 26/11/2013 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 27/TB-BCA-C61 ngày 29/03/2013 của Bộ Công an, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thu thuế đối với các xe ô tô, xe gắn máy đã được cơ quan Công an cấp giấy thu hồi đăng ký, biển số sau thời hạn quy định tại Thông báo 27/TB-BCA-C61 của Bộ Công an, nhưng người quản lý, sử dụng xe có giấy tờ chứng minh được thời điểm đến cơ quan Công an khai báo, làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số trong thời hạn quy định tại Thông báo 27/TB-BCA-C61 dẫn trên (như: có giấy hẹn hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc xác nhận bằng văn bản của cơ quan Công an nơi thực hiện cấp giấy thu hồi đăng ký, biển số).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh