ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8137/UBND-TNMT
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 1727/TTg-KTNngày 24/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố(có saogửi kèm theo), Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngcăn cứ danh mục công trình, dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồnglúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố (kèm theo Công văn số 3957/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 7/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) ra thông báo(về danh mục dự án, diện tích đất) cho UBND các quận, huyện, thị xã và các chủđầu tư dự án để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục hồ sơ sử dụng đất theo quy địnhcủa pháp luật.

2) Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp (đợt 2) danhmục công trình, dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đấtphi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xemxét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh;
- Chánh Văn phòng, PVP Phạm Chí Công, TH, THc,đ,n,b,q, TNth;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh