VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8139/VPCP-KGVX
V/v Xin phép không đăng cai giải vô địch bóng đá nữ U20 thế giới năm 2012 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 3764/BVHTTDL-TCTDTT ngày 26tháng 10 năm 2010 về việc xin phép thôi đăng cai giải vô địch bóng đá nữ U20thế giới năm 2012 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến nhưsau:

Đồng ý với đềnghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 3764/BVHTTDL-TCTDTT ngày 26 tháng 10 năm 2010 về việc thôi đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ U20 thếgiới năm 2012 tại Việt Nam.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết,thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai;
- Tổng cục Thể dục Thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN: Các vụ: TH, QHQT, KTTH, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ