VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8139/VPCP-QHQT
V/v Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 8694/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 11 năm 2009) về Bản ghi nhớ giữahai Chính phủ Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực Chính sách laođộng và công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của BộKế hoạch và Đầu tư được nêu tại công văn trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phốihợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị để Thủ tướng Chính phủ ký Bản ghi nhớ nêu trênvới Thủ tướng Phần Lan trong chuyến thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng Phần Lantừ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý