BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc----------------

Số: 814/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú
(Khu Công nghiệp P8, Cà Mau)

Trả lời công văn số 29/TT /MP.2004ngày 22/11/2004 của Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú (dưới đây gọi tắtlà Công ty) đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuếnhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT: Căn cứ Luật thuếGTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi Công ty nhập lại số hàng hóa đãxuất khẩu thì phải nộp thuế GTGT đối với số hàng thực nhập khẩu. Khi tái xuấtkhẩu, Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn lại số thuế GTGTđã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào khác đã trả dùng cho hàng tái xuấtkhẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại điểm d, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuếnhập khẩu đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: theohướng dẫn tại điểm 3 mục I phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì chậmnhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày thực xuất khẩu đối với nguyên liệu là vật tưnhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, các đối tượng được xét hoàn thuế nhậpkhẩu phải hoàn thành hồ sơ và gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyếthoàn thuế.

Bộ Tài chính thông báo để Công tybiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Tổng cục hải quan;
- Lưu VP(2), Vụ CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng