BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/TCHQ-TXNK
V/v ban hành Thông báo kết quả phân loại

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Đức Tuấn.
(Đ/c: Số 197MR, lô 9, đường Lê Hồng Phong, P. Đằng Hải,Q. Hải An, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 300121/ĐT .TCHQ ngày 03/02/2021 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Đức Tuấn xin sớm ban hành Kết quả phân loại đối với Đá xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng xuất khẩu khai báo là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn và Thông báo kết quả phân loại như sau:

- Đối với mặt hàng đá vôi xuất khu, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 8019/TCHQ-TXNK ngày 22/12/2020.

- Đối với mặt hàng đá có nguồn gốc từ đá vôi có thành phần CaCO3 ≥ 85%, và MgCO3 ≤ 7% tính theo khối lượng, kích thước hạt < 100 mm, Tổng cục Hải quan đã ban hành các thông báo phân loại số 8191, 8192, 8193/TB-TCHQ ngày 31/12/2020.

- Đối với mặt hàng đá có nguồn gốc từ đá vôi có thành phần CaCO3 < 85%, và MgCO3 là 7% < MgCO3 < 31.5% tính theo khối lượng, kích thước hạt < 100 mm, Tổng cục Hải quan đã ban hành các thông báo phân loại số 325, 326, 327,328/TB-TCHQ ngày 22/01/2021.

Các Thông báo kết quả phân loại nêu trên đã cập nhật trên cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa (MHS).

Trường hp hàng hóa của công ty có kết quả phân tích giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại thì Chi cục Kiểm định hải quan nơi gửi mẫu phân tích sẽ ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã s hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Đức Tuấn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc (để phối hợp);
- Lưu; VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG




Đào Thu Hương