BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 814/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế Hà Nội

Trả lời công văn số 10911/CT-HTr ngày 13/08/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướngmắc về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia cônghàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tài khoản d, điểm 1.2 mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phù quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế GTGT quy định 4 điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấutrừ/ hoàn thuế GTGT là :Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối vớitrường hợp gia công hàng hóa) cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quanvề hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; hàng hóa xuấtkhẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Tại mụcIV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hóa đơn chứng từmua bán hàng hóa, dịch vụ hướng dẫn: Cơ sở kinh doanh khi mua bán hàng hóa, dịchvụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp Công ty cổ phần Thăng Long AT ký hợp đồng gia công xuất khẩu vớibên nước ngoài, khi xuất khẩu hàng Công ty phải lập hóa đơn GTGT theo đơn giáthực tế nhận được của khách hàng theo hợp đồng xuất khẩu.

Để được khấu trừhoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu thì công ty cổ phấn ThăngLong AT phải đáp ứng 4 điều kiện quy định trên.

Tổng cục thuế trảlời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương