TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81435/CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH HK Eng Vina(Địa chỉ: P1706, tầng 17 s 98 phố Ngụy Như Kon Tum,phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)MST: 0105956579

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1201/CV2015 ngày 20/10/2015 ca Công ty TNHH HK Eng Vina hỏi về việc kê khai thuế GTGT, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

-Căn cứ Điều 15 Chương IV Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 ca Bộ Tài cnh hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

“Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 1 56/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đi tượng khai thuế GTGT theo quý

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đi tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đi tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mu s 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

-Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ 22: Doanh nghiệp C năm 2013 có tng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (k cả trường hợp khai b sung) hoặc do kim tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ 23: Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kêkhai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu ca năm 2016.”

Căn cứ quy định trên, tờng hợp năm 2013, năm 2014 Công ty TNHH HK Eng Vina thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý (doanh thu dưới 50 tỷ đồng) thì Công ty phải thực hiện khai thuế theo quý được n định trọn năm dương lịch và n định đến hết ngày 31/12/2016 theo quy định tại Điu 15 Chương IV Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH HK Eng Vina được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
-Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT,HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn