TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81438/CT-HTrV/v trả li chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Chi cục thuế quận Cầu Giấy

Trả lời công văn số 17038/CCT-HTr ngày 24/11/2015 của Chi cục thuế quận Cu Giy hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghịđịnh số 65/2013/NĐ-CP của Chính ph quy định chi tiết một s điu của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

+ Tại Khoản 3 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các t chức tín dụng; góp vn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

…”

+ Tại Điu 10 quy định căn cứ tính thuế đi với thu nhập từ đầu tư vốn:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế sut.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

2. Thuế suất đi với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần vi thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời đim tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp nhưsau:

4. Cách tính thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 5%

Căn cứ Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế s 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một sđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế quy định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2:

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do cá nhân m chủ.””

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ông Trần Việt Anh ký hợp đồng hợptác kinh doanh với Công ty CP XNK và chế biến gỗ Hưng Thịnh thì lợi tức đượcchia từ việc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh của Ông Trần Việt Anh nộpthuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 111/ 2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả li để Chi cục thuế quận Cầu Giấy được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn