BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: nhập khẩu bao bì đựng thực phẩm không nhằm mục đích thương mại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 535/HQHCM-GSQL ngày 04/3/2011 (gửi kèm) về việc nhập khẩu bao bì đựng thực phẩm theo loại hình không nhằm mục đích thương mại, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trao đổi với Quý Bộ nội dung sau:
1. Về vấn đề nêu trên, ngày 19/4/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1656/TCHQ-GSQL (gửi kèm) đề nghị Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế có ý kiến tham gia.
2. Phúc đáp công văn số 1656/TCHQ-GSQL, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế có công văn số 659/ATTP-ĐKCN ngày 10/5/2011; theo đó, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có ý kiến: không cho phép nhập khẩu bao bì chứa đựng thực phẩm, vỏ bên ngoài đã in hoặc dán nhãn với nội dung ghi nhãn sản phẩm được sản xuất tại nước ngoài khi không có sản phẩm thực phẩm đi kèm và đề nghị trao đổi với Bộ, ngành có liên quan.
3. Quan điểm của Bộ Tài chính là cấm nhập khẩu các loại bao bì đựng thực phẩm đã in nhãn hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng, khi làm thủ tục nhập khẩu không có sản phẩm, thực phẩm đi kèm.
Đề nghị Quý Bộ sớm có ý kiến về nội dung nêu trên để Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thống nhất thực hiện.
Bộ Tài chính trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh