BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8144/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc của công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công vănsố 1428/HQBD-GSQL ngày 11/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xử lývướng mắc của Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh (sau đây gọi tắt là Công ty), Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý kiếnnghị miễn thuế tem nhãn hiệu thành phẩm nhập khẩu để tiêu thụ trong nước:

Theo hướng dẫn tạiđiểm 1 công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 củaVănphòng Chính phủ, công văn số 7175/BTC-CST ngày 30/5/2014 củaBộ Tài chính thì hàngnhập khẩu của doanhnghiệp để phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bịhư hại, tổn thất được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT. Do đó, Tổng cụcHải quan nhất trí với đề xuất xử lý của Cục Hải quan Bình Dương trường hợp Côngty nhập khẩu tem nhãn hiệu thành phẩm để tiêu thụ trong nước thì phải nộp thuếnhập khẩu và thuế GTGT theo quy định.

2. Về kiến nghịcủa doanh nghiệp được miễn thuế tem nhãn hiệu thành phẩm nhập khẩu để xuất khẩura nước ngoài và đề xuất của Cục Hải quan Bình Dương cho phép Công ty được mởtờ khai theo loại hình kinh doanh TN-TX, khi tạm nhập doanh nghiệp được ân hạnthuế đến khi doanh nghiệp tái xuất: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương báo cáo rõnội dung vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất và lý do đề xuất củaHải quan Bình Dương.

3. Về miễn thuế,hoàn thuế nguyên vật liệu bị tổn thất:

- Về chính sáchthuế: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương căn cứ hướng dẫn tại hướng dẫn tại Thôngbáo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính Phủ, công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện.

- Về việc xử lýthanh khoản trong trường hồ sơ, chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu bị cháy:

Theo hướng dẫn tạiđiểm 3 công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợphồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán… bị cháy, thất lạc thì sử dụng hồ sơ lưu tại cơquan hải quan hoặc dựa trên cam kết của doanh nghiệp để làm cơ sở xét miễn,giảm thuế cho doanh nghiệp.

Đề nghị Cục HQBình Dương căn cứ vào hướng dẫn trên để xem xét miễn, giảm hoàn thuế nhập khẩucho doanh nghiệp theo từng bộ hồ sơ cụ thể.Chứng từ nào thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính có lưu tại cơ quan hải quan màbị cháy thì cho phép sử dụng hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan, trường hợp chứngtừ cơ quan hải quan không lưu thì dựa trên cam kết của doanh nghiệp để Cụctrưởng Cục HQ Bình Dương xem xét quyết định.

Trường hợp Công tyđăng ký tờ khai hải quan điện tử thì căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghịđịnh số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhấttrí với đề xuất của Cục Hải quan Bình Dương cho phép Công ty sử dụng tờ khaihải quan điện tử trên hệ thống (đối với tờ khai luồng xanh) có xác nhận trên hệthống hoặc hồi báo của Hải quan cửa khẩu hàng đã qua khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan Hà Tĩnh đượcbiết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái