BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: NK xe ô tô phục vụ hoạt động tìm kiếm MIA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Bộ Ngoại giao
Phúc đáp công văn số 1859/BNG-CM ngày 08/6/2011 của Bộ Ngoại giao về việc Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội (DET2) xin nhập khẩu xe ô tô phục vụ hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích tại Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 1607/VPCP-KTTH ngày 27/3/2007 đối với các xe ô tô nhập khẩu thay thế số xe ô tô cũ đang phục vụ hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích tại Việt Nam.
Tiếp theo công văn số 6362/BTC-TCHQ ngày 15/05/2007 của Bộ Tài chính và công văn số 5830/TCHQ-KTTT ngày 16/10/2007 của Tổng cục Hải quan, đề nghị Bộ Ngoại giao hướng dẫn Văn phòng MIA tại Hà Nội liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho 08 xe ô tô do Văn phòng MIA nhập khẩu tiếp theo nhằm thay thế số xe ô tô cũ phục vụ hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích tại Việt Nam để được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.
Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan lập phiếu theo dõi trừ lùi đối với 08 xe ô tô (ngoài 36 xe ô tô theo công văn số 6362/BTC-TCHQ và công văn số 5830/TCHQ-KTTT ) thực nhập khẩu của Văn phòng MIA và báo cáo Tổng cục Hải quan, Bộ Ngoại giao khi Văn phòng MIA nhập khẩu hết số lượng 44 chiếc xe được miễn thuế nhập khẩu.
Đối với tiền thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6362/BTC-TCHQ ngày 15/05/2007 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính có ý kiến như trên, đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo để Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi nhập khẩu để làm thủ tục hải quan theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn