BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8146/TC /TCT
V/v Phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số công văn hỏi về việc tính phạt chậm nộp tiền thuế mà số thuế này đã được Bộ Tài chính ghi thu ghi chi từ 31/12/1999 trở về trước. Về vấn đề này Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Đối với toàn bộ khoản tiền phạt chậm nộp tiền thuế doanh nghiệp còn nợ đọng nhưng Bộ Tài chính đã chấp nhận làm thủ tục ghi thu, ghi chi thì không tính phạt.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung