TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8149/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Cần Thơ.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 2060/HQCT-NV ngày 17/12/2013 của Cục Hảiquan TP Cần Thơ về việc vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, BanCải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các đơn vị liênquan để hướng dẫn thống nhất.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Cần Thơ được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định