BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2014/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Tổng cục Thuế;
- Cục Cảnh sát Giao thông ĐB-ĐS (Bộ Công an).

Ngày 12/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của hướng dẫn việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam. Để đảm bảo nội dung quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BTC được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, Tổng cục Hải quan xin trao đổi nội dung sau:
- Tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 20/2014/TT-BTC quy định:"Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế địa phương và đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô để sử dụng tại cơ quan Công an theo quy định; họ tên, địa chỉ thường trú của chủ sở hữu xe trên giấy đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô họ tên, địa chỉ thường trú trên giấy phép và tờ khai nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô do cơ quan Hải quan cấp và làm thủ tục nhập khẩu; không được bán, cho, biếu, tặng (sau đây gọi là chuyển nhượng) cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi chưa kê khai, nộp lệ phí trước bạ và đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô theo quy định".
- Tại điểm a, khoản 3, Điều 7 Thông tư số 20/2014/TT-BTC quy định:"Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương đã hoàn thành thủ tục đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô để sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô thì thực hiện kê khai thay đổi mục đích đã được miễn thuế và nộp thuế nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo quy định…".
Do vậy, căn cứ các nội dung quy định trên, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Tổng cục Thuế, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lưu ý khi triển khai thu thuế trước bạ, thực hiện đăng ký lưu hành xe khi đăng ký xe lần đầu cũng như khi Việt kiều thực hiện chuyển nhượng xe cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam.
Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Quý Đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ các T, TP (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh