TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81520/CT-HTr
V/v trả li chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:Công ty cổ phần nước mặt Sông Hồng
(Địa chỉ: Tầng 6 Tháp BIDV, 194 Trn Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0106925069.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 33/C V/SH ngày 09/11/2015 Công ty cổ phần nước mặt Sông Hồng hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Chuẩn mực kế toán số 16-Chi phí đi vay (Ban hành và công b theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính):

“03. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:

Chi phí đi vay: Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

08. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó.

Xác định chi phí đi vay được vn hóa

...11. Trường hợp phát sinh các khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì s chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hóa trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vn hóa đi với chi phí luỹ kế bình quân gia quyn phát sinh cho việc đầu tư xây dựng hoặc sn xut tài sản đó.

- Căn cứ Tiết d Khoản 2 Điều 4 Chương II Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định về việc xác định nguyên giá TSCĐ vô hình:

“- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

+ Quyn sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

+ Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất) thì tin thuê đất được phân b dn vào chi phí kinh doanh theo s năm thuê đất.

+ Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm...”

- Căn cứ Điều4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư s 151/2014/TT-BTC ) như sau:

“2. Các khon chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi sut cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đi với doanh nghiệp tư nhân là vn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vn ghi trong điu lệ của doanh nghiệp k c trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tin vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điu lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

- Trường hợp số tiền vay lớn hơn s vn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bng tỷ lệ (%) giữa vốn điu lệ còn thiếu trên tổng s tiền vay nhân (x) tng s lãi vay.

+ Nếu doanh nghiệp chi phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ bằng s vn điu lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.

(Lãi vay thực hiện theo quy định tại điểm 2.17 Điều này)”

Căn cứ các quy định trên, Công ty cổ phần nước mặt Sông Hồng phát sinh khoản lãi vay đ:

- Thực hiện đền bù giải phóng mặt bng không hình thành tài sản cố định vô hình thì chi phí lãi vay không được vốn hóa.

- Thực hiện đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (vốn hóa).

- Việc xác định chi phí lãi tiền vay được trừ và không được trừ khi xác đnh thu nhập chịu thuế đ nghị công ty nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn ti Khoản 2.17, 2.18 Điều 4 Thông tư s96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần nước mặt Sông Hồng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn