TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81521/CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Tây Hồ

Trả lời công văn số 2713/CCT-TTHT ngày 20/11/2015 của Chi cục Thuế quận Tây Hồ hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồnhỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

+ Tại khoản 2.d Điều 6 quy định về thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lộ phí khác đối với cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam:

“d) Trường hợp nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhà tài trợ để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại với giá không bao gồm thuế GTGT và dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ng đ trả thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ. Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này. Trường hợp dự án được ngân sách nhà nước b trí vốn đi ứng để tr thuế GTGT thì nhà thầu chính không được hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đồng ký giữa chủ dự án và nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT hay không bao gồm thuế GTGT. Nhà thầu chính phải khai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại khoản 15 Điều 10 quy định thuế suất 5% đối với:

“Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứngdụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theohợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và côngnghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10% đối với:

“Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy địnhtại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ Hợp đồng tư vấn s 71821 ngày 24/7/2015 giữa Viện nghiên cứuphát triển Mekong với Đại sứ quán Úc về việc “Thiết kế đánh giá tác động choDự án cầu Cao Lãnh” thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sôngCửu Long.

Theo các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội nhất trí về nguyên tắc với đềxuất trả lời của Chi cục Thuế quận Tây Hồ.

Trường hợp dự án cầu Cao Lãnh là dự án được tài trợ 100% vốn ODAkhông hoàn lại của Chính phủ Úc cho Việt Nam thì:

- Trường hợp đơn vị ký hợp đồng với Đại sứ quán Úc để thực hiện “thiếtkế đánh giá tác động cho dự án cầu Cao Lãnh” với giá không bao gồm thuếGTGT và dự án cầu Cao Lãnh không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đốiứng để trả thuế GTGT thì đơn vị không phải tính thuế GTGT khi cung cấp hànghóa, dịch vụ tại hợp đồng nêu trên.

- Trường hợp dự án cầu Cao Lãnh ký với giá không bao gồm thuế GTGTvà được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT hoặc hợp đồngký với chủ dự án bao gồm thuế GTGT thì đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGTtheo quy định:

+ Nếu dịch vụ mà đơn vị cung cấp là dịch vụ khoa học và công nghệ theohợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và Côngnghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

+ Nếu dịch vụ mà đơn vị cung cấp không phải là dịch vụ khoa học vàcông nghệ theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoahọc và Công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Trường hợp dự án cu Cao Lãnh có các điều ước quy định về thuế khácvới hướng dẫn tại Thông tư số 181/2013/TT-BTC thì việc áp dụng chính sáchthuế thực hiện theo các điều ước đã ký kết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế quận Tây Hồ được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn