TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81522/CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:Công ty VTC công nghệ và nội dung số(Địa chỉ: Số 23 Lạc Trung, P Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)MST: 0100110006-028

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 446/ITC-TCKH ngày08/12/2015 của Công ty VTC công nghệ và nội dung số hỏi về chính sách thuế,Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đãđược sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 vàThông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định vềđiều kiện khấu trừ thuế GTGT.

- Căn cứ Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuếvề việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“- Đi với người mua: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kêkhai, khấu trừ b sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phảitrước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm trathuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ 5: Tháng 05/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phátsinh tháng 12/2014 chưa kê khai thì NNT kê khai vào “Mục I - Hàng hóa, dịchvụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2015 (nếucòn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 05/2015 nhưng phải trước khi cơ quanthuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuếtại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp tháng 12/2015 Công ty VTC côngnghệ và nội dung số phát hiện các chứng từ nộp hộ thuế GTGT cho nhà thầunước ngoài phát sinh từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2015 đáp ứng đ điều kiệnkhấu trừ thuế GTGT theo quy định nhưng chưa thực hiện kê khai khấu trừ thìcông ty được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai hiện tại (kỳ phát hiệnchứng từ bỏ sót) nếu còn trong thời hạn khai thuế hoặc kỳ kê khai tiếp theonhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết địnhkiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty VTC công nghệ và nội dung sốđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr. (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn