TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81523/ CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:Công ty cổ phần TMG Hà Nội(Đ/c: P203 tập thể Bưu điện VT40, ngõ 84, Phố Ngọc Khánh, Phường GiảngVõ, Quận Ba Đình, Hà NộiMST: 0104750085)

Trả lời công văn số 12/CV /2015 ngày 03/12/2015 của Công ty cổ phần TMG Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Chương I Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều Luật thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014), quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”

- Căn cứ Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Tại Tiết b Khoản 2 Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

“b) Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.”

+ Tại Điều 2 quy định về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa:

1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định nay được hiểu hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, nh mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sng cá nhân và tham gia đời sng xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểulà hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kếhoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động: đào tạovề sự sống; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng được tổ chức theo đúng quyđịnh Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờchính khóa (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thì thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Chương I Thông tư219/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phần TMG Hà Nội được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn