TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81524/ CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị.(Đ/c: Số 01 Ngõ 78 Đường Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội - MST: 0100106024)

Trả lời công văn số 629/CTCS đề ngày 01/12/2015 của Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư s 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) như sau:

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng....”

+ Tại Khoản 2 Điều 6 quy định: “Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty phát sinh chi phí di chuyển nhà xưởng đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính là khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn