TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81527/ CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bà Cao Thị Minh Loan(Địa ch: Phòng 507, Nhà 117, t 58A, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP Hà Nội;MST: 8009417385)

Trả lời công văn không số ngày 03/12/2015 của Bà Cao Thị Minh Loan hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Điều 9 quy định các khoản giảm trừ:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

c) Nguyên tc tính giảm trừ gia cảnh

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

i) Người nộp thuế ch phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điu này.”

- Căn cứ Điều 14 Thông tư s 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hànhNghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính Phủ.

- Tại mục II Công văn s 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 hướng dẫnủy quyền quyết toán.

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp năm 2013 Bà Cao Thị Minh Loan có 02 nguồn thu nhập (từ Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industry Việt Nam và Công ty CP TM và DV Hoa Sen VN) thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) Bà lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi và chỉ phải đăng ký, nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.

- Khi quyết toán thuế TNCN năm 2013, Bà được tính giảm trừ cho bản thân đủ 12 tháng và tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2013 Bà thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư s28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Bà Cao Thị Minh Loan liên hệ với Chi cục thuế Quận Thanh Xuân (nơi Bà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Cao Thị Minh Loan được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận Thanh Xuân
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn