TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81529/ CT-HTrV/v góp vốn bằng dự án.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 06/CV-ICD đề ngày 19/10/2015 của Công ty TNHH ICD Hà Nội hỏi chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn.

I. Ni dung vướng mắc:

Ngày 18/5/2015, UBND TP Hà Nội có công văn s 3251/UBND-KT cho phép Công ty TNHH MTV Hanel và Công ty TNHH Tháp Láng Hạ thành lập Công ty TNHHICD Hà Nội để tiếp tục thực hiện dự án điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội (dự án này đang được Công ty TNHH MTV Hanel thực hiện), vốn điều lệ của Công ty TNHHICD Hà Nội là 200 tỷ trong đó Hanel góp 120 tỷ (60%) bằng một phần giá trị đã đầu tư vào dự án, Công ty TNHH Tháp Láng Hạ góp 80 tỷ bằng tiền mặt.

Theo kết quả định giá của Công ty cổ phần thm định giá và đầu tư Hà Nội thì tổng giá trị tài sản đã đầu tư của dự án là 190,63 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí không chịu thuế GTGT như chi phí giải phóng mặt bằng, lãi vay, lương, bảo hiểm,... và không bao gồm giá tr lợi thế quyền thuê đất).

Công ty TNHH MTV Hanel đã được hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án.

Công ty TNHH MTV Hanel sẽ được nhận lại phần chênh lệch giữa tổng giá trị tài sản đã đầu tư vào dự án (190,63 tỷ đồng) so với tiền góp vốn (120 tỷ đồng) là 70,63 tỷ đồng.

Vậy:

- Khi bàn giao phần dự án cho Công ty TNHH ICD Hà Nội, Công ty TNHH MTV Hanel có phải lập hóa đơn GTGT không? Thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu?

- Khi nhận lại khoản chênh lệch 70,63 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Hanel có phải xuất hóa đơn GTGT không? thuế suất bao nhiêu? Công ty có phải kê khai thuế TNDN không?

II. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị địnhsố 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy địnhtrường hợp không phải kê khai tính nộp thuế:

...4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty c phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty c phn X với giá chuyn nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyn nhượng dự án đầu tư trên đ tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty c phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyn nhượng cho Công ty c phần X.

...7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”

- Căn cứ Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về thu nhập khác.

- Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Ngh đnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướngdẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán giá thanh toán, dòng thuế suất, s thuế GTGT không ghi và gạch bỏ....”

III. Đề xuất của Cc Thuế TP Hà Ni:

Căn cứ các quy định trên, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Cục Thuế TP Hà Nội đề xuất hai phương án xử lý:

Phương án 1: Coi hoạt đng này là góp vốn bằng tài sản:

- Khi chuyển giao dự án sang Công ty TNHH ICD Hà Nội để góp vốn, Công ty TNHH MTV Hanel phải có biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, văn bản đnh giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản hình thành dự án, không phải lập hóa đơn GTGT.

- Khi nhận lại khoản tiền chênh lệch (70,63 tỷ đồng) từ Công ty TNHH ICD Hà Nội thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT, Công tyTNHH MTV Hanel phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ và hạch toán vào thu nhập khác để kê khai tính nộp thuế TNDN theo quy định.

Phương án 2: Coi hoạt đng này là chuyển giao d án đầu tư dở dang, số tiền góp vốn được bù trừ với mt phần giá tr d án:

Khi chuyển giao toàn bộ giá trị đã đầu tư vào dự án (190,63 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Hanel phải lập hóa đơn GTGT theo đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Công ty hạch toán giá trị chuyển giao vào thu nhập khác để kê khai tính nộp thuế TNDN theo quy định.

Số tiền góp vốn của Công ty TNHH MTV Hanel (120 tỷ đồng) được bù trừ với số tiền nhận được khi chuyển giao dự án cho Công ty TNHHICD Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội lựa chọn thực hiện theo Phương án 2.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm công văn số 06/CV-ICD đềngày 19/10/2015 của Công ty TNHH ICD Hà Nội, báo cáo thẩm định giá và quyết định số 3251/UBND-KT ngày 18/5/2015 của UBND TP Hà Nội thành lập Công ty TNHHICD Hà Nội để Tổng cục Thuế xem xét, hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội rất mong sm nhận được ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế để có cơ sở hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn