BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8154/BGDĐT-VP
V/v tổ chức tập huấn quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện chương trình công tác năm2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý cấp phát vănbằng, chứng chỉ năm 2010 như sau:

1. Nội dung tập huấn

Tập huấn về yêu cầu nhiệm vụ và cácnội dung về quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

2. Thành phần triệu tập

Cán bộ làm công tác quản lý, cấpphát văn bằng, chứng chỉ của đơn vị (01 cán bộ).

3. Thời gian, địa điểm

- Khu vực phía Nam (dành cho các SởGiáo dục và Đào tạo: các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp từ Thừa Thiên Huế trở vào phía Nam): bắt đầu từ 8h00 ngày23/12/2010 đến 17h00 ngày 24/12/2010 tại Hội trường A4 Trường Cán bộ quản lýgiáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ số 7, 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường BếnNghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Đại biểu có nhu cầu về chỗ ở liên hệtheo số điện thoại: 08.38291718).

- Khu vực phía Bắc (dành cho các SởGiáo dục và Đào tạo: các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp từ Quảng Trị trở ra phía Bắc): bắt đầu từ 8h00 ngày 28/12/2010đến 17h00 ngày 29/12/2010 tại Khách sạn Hoa Lư; địa chỉ đường Trần Hưng Đạo,Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình (Đại biểu có nhu cầu về chỗ ở liên hệtheo số điện thoại: 030.3871217; Fax: 030.3874126; 0933353604 gặp đ/c Cam).

Cơ quan, đơn vị cử cán bộ chịu tráchnhiệm thanh toán kinh phí đi lại, ăn ở, tài liệu, công tác phí cho cán bộ thamdự lớp tập huấn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Các đơn vị gửi đăngký đại biểu tham dự về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) trước ngày20/12/2010.

Địa chỉ liên hệ với Ban Tổ chức: Đ/cNguyễn Thế Cường, điện thoại: 04.38681028/0912019588, email:[email protected]; Đ/c Phạm Mai Trang, điện thoại: 04.36230075/0912003639, email:[email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Quang Quý (để báo cáo);
- Cục CNTT, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Vụ GDTrH, Vụ GDTX (để phối hợp);
- Lưu: PC, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long