TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8155/CT-THNVDT
V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Chi cục thuế quận Tân Bình

Ngày 23/11/2010 Cục thuế thành phốcó nhận được công văn số 7286/CCT-TB ngày 22/11/2010 của Chi cục thuế quận TânBình về việc thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đềnày, Cục thuế thành phố có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sungThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNCN quyđịnh:

“- Đối với trường hợp người sửdụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xincấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấpthuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhậpcá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó khôngthực hiện truy thu thuế.

- Từ ngày 01/01/2009 thực hiệnLuật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng cócông chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thunhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.”

Căn cứ quy định trên thì trường hợphộ gia đình, cá nhân được cấp đất theo Giấy phân phối đất của Bộ Tư Lệnh Quânkhu 7 và các cơ quan khác, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì Chi cục thuế xử lý nhưsau:

- Truy thu tiền sử dụng đất (nếucó) và không thu thuế TNCN.

- Trường hợp khi đo đạc lại để xácđịnh diện tích đất đang sử dụng có chênh lệch tăng thêm so với Giấy phân phốiđất thì Chi cục thuế thu tiền sử dụng đất (nếu có) và không thu thuế TNCN đốivới toàn bộ diện tích được cấp Giấy chứng nhận, kể cả phần diện tích tăng thêm.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhânđược cấp đất theo Giấy phân phối đất của Bộ Tư Lệnh Quân khu 7 và các cơ quankhác, sau đó chuyển nhượng bằng giấy tay qua người khác. Nay người nhận chuyểnnhượng lần cuối cùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì Chi cục thuế thu tiền sử dụng đất(nếu có) và truy thu một lần thuế TNCN đối với toàn bộ diện tích được cấp Giấychứng nhận.

Cục Thuế thông báo để Chi cục thuếbiết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Chi cục thuế báo cáokịp thời để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (HC, THNVDT)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử