VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 8155/VPCP-QHQT

V/v: ký Tuyên bố Thống nhất ASEAN trong Đa dạng Văn hóa: Hướng tới củng cố Cộng đồng ASEAN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 3828/BVHTTDL-HTQT ngày 08 tháng 11 năm 2011 về việc ký Tuyên bố Thống nhất ASEAN trong Đa dạng văn hóa: Hướng tới củng cố Cộng đồng ASEAN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Tuyên bố nêu trên và đồng ý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký Tuyên bố này tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 19.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP;

- VPCP: BTCN, các Vụ: TH,

KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2b). 11

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam