TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81552/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Xí nghiệp đầu máy Yên Viên-CN Tổng công ty đường sắt Việt Nam
(Địa chỉ: Thôn Lã Côi, Xã yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
MST: 0100105052-037.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2172/ĐMY V-KHVT ngày 16/11/2015 của Xí nghiệp đầu máy Yên Viên-CN Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế.

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định về trách nhiệm và thời hạn thông báo đăng ký thuế:

“Điều 10. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đi thông tin đăng ký

1. Đi với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

+ Tại Điều 6 quy định về việc tạo hóa đơn tự in.

+ Tại Điều 16 quy định về việc lập hóa đơn:

“Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

... Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp t chc cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn ngày thu tiền ...

b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Xí nghiệp đầu máy Yên Viên-CN Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong thời gian chờ đăng ký kinh doanh mới khi thay đổi đơn vị chủ quản có một số hóa đơn đầu vào xuất hóa đơn theo tên của đơn vị chủ quản cũ nếu đáp ứng đầy đủ điềukiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định TNDN chịu thuế (Xí nghiệp chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với những hóa đơn đầu vào mang tên đơn vị chủ quản cũ trước khi được đổi tên theo đăng ký kinh doanh mi).

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Xí nghiệp đầu máy Yên Viên-CN Tổng công ty đường sắt Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn