BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Quản lý Hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
Trả lời công vănsố 1588/HQHN-GSQL ngày 01/03/2014 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chủ trương cho phép với mô hình hoạt động đặc thù của Tổng công ty Bưu điện được thành lập Trung tâm khai thác chuyển tiếp hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam để chia chọn với diện tích 300m2.
2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các bước theo quy định báo cáo Tổng cục Hải quan để thẩm định.
Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (để thực hiện);
(Đ/c: Số 5 đường Phạm Hùng - Q. Từ Liêm - TP. Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh