VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8158/VPCP-KGVX
V/v đề án về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại côngvăn số 3287/TTr-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2009 về Đề án về chế độ phụ cấp đốivới cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồngbào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học,cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cóý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Đềán về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới,hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút đối vớisinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn.

2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định vềchính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ởvùng đặc biệt khó khăn.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan tính toán, xây dựng phương án bố trí nguồn kinh phítrong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Nội vụ, các Bộ, ngành biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ: TKBT, TCCV, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ