BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8159/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Cục Thuế/Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn 2015/BYT-TB-CT ngày 30/3/2015 của Bộ Y Tế, công văn của mộtsố doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư,hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghịđịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hànghóanhập khẩu và Biểu thuế GTGT ban hành kèmtheo Thông tư số 83/2014/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế;

Chính sách thuế GTGT đối với các mặt hàng thiết bị,dụng cụ chuyên dùng, vật tư hóa chất xétnghiệm dùng trong y tế như sau:

1. Các mặt hàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng trongy tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC khoản 5Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, các mặt hàng thuộc Danh mụctrang thiết bị y tế được nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theoThông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y Tế áp dụng mức thuế suấtthuế GTGT 5%. Trường hợp Bộ Y Tế sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật Danh mục trangthiết bị y tế.

2. Vật tư hóachất xét nghiệm dùng trong y tế thực hiện theo quy định của Biểu thuế GTGT banhành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC.

3. Trường hợp có các mặt hàng chưa được quy định cụthể tại Biểu thuế, đề nghị các đơn vị (Hải quan, Doanh nghiệp,...) phản ánh vềBộ Y Tế để được hướng dẫn.

4. Các mặt hàng thiết bị, dụng cụ, vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế khi nhậpkhẩu áp dụng mức thuế suất GTGT là 5% thì tại khâu kinh doanh thương mại cũng áp dụng mức thuế GTGT là 5%.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Y tế và Cục Thuế, CụcHải quan các tỉnh, thành phố được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Danh sách các doanh nghiệp kèm theo;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆPNHẬN CÔNG VĂN SỐ: 8159/BTC-TCT NGÀY 18/6/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

STT

Tên doanh nghiệp

Địa ch

1

Công ty TNHH thiết bị y tế và công nghệ Y tế Việt Nam

Unit

1504, tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

2

Công ty TNHH Sinh Nam;

65D Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3

Công ty TNHH TM&DVKT thiết bị y tế Doãn Gia;

26 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

4

Công ty TNHH Johnson&Johnson Việt Nam;

Tầng 5, tòa nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Q.1, Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH Điện Dương

Tầng 3, số 16 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6

Công ty TNHH TM&CN kỹ thuật TNT

Số 29, Tổ 50, P.Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

7

Công ty CP kinh doanh thiết bị y tế Đông Dương

Số 161/43 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

8

Công ty CP ĐT&PT thiết bị Y tế

Số 27, ngõ 217, P.Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội