BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 816/BNN-HTX
V/v: Hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty có nông, lâm trường.

Thực hiện Nghị định của Chính phủsố 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triểnnông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đã ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BNN ngày 04 tháng 03 năm2005 hướng dẫn xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, đổi mới và phát triểnnông, lâm trường quốc doanh. Để thống nhất hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắpxếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu của đề án gửi đi thẩmđịnh:

Đề án sắp xếp, đổi mới và pháttriển nông, lâm trường quốc doanh trước khi gửi đi thẩm định phải được thôngqua và có ý kiến của Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương, Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với nông, lâmtrường trực thuộc địa phương), Ban Cán sự đảng của Tổng công ty và Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nông, lâm trường (đối vớinông, lâm trường trực thuộc Tổng công ty).

2. Hồ sơ thẩm định đề án:

a) Nội dung Hồ sơ gồm:

- Đề án sắp xếp, đổi mới và pháttriển nông trường quốc doanh;

- Đề án sắp xếp, đổi mới và pháttriển lâm trường quốc doanh;

- Tờ trình thẩm định đề án của Ủyban nhân dân tỉnh, Tổng công ty gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;

- Báo cáo liên quan đến đề án sắpxếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh;

- Các phụ lục, phụ biểu và văn bảnpháp lý liên quan (biên bản thẩm định của Hội đồng sắp xếp, đổi mới và pháttriển nông, lâm trường tỉnh, tổng công ty; Ý kiến của Tỉnh ủy, Hội đồng nhândân…).

b) Số lượng: Hồ sơ thẩm định đề ánnông trường quốc doanh hoặc lâm trường quốc doanh được làm thành 15 bộ.

3. Thời gian:

Hồ sơ đề án gửi về Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn) trước ngày Hộiđồng thẩm định họp.

Sau khi nhận được hồ sơ, Tổ giúpviệc Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi cho các thành viên Hội đồng thẩmđịnh để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến.

Hội đồng thẩm định sẽ thông báothời gian cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổngcông ty báo cáo trình bày đề án trước Hội đồng thẩm định.

Sau thời gian 5 ngày kể từ ngày Hộiđồng thẩm định họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướngChính phủ ý kiến thẩm định của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, xin phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Hợp tácxã và Phát triển nông thôn, ĐT 04.8230530) để xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN & PTNT;
- Lưu VP, HTX.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần