BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 816/BNN-TCTL
V/v ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quacông tác kiểm tra, tình trạng vi phạm pháp luật đê điều và phòng chống lụt bãotrên địa bàn thành phố Hà Nội đang xảy ra phổ biến; các tuyến đê bị xâm hạinghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng chất tải trên mái đê, mặt đê, trồng câytrên mái đê, cắt xẻ mái đê làm dốc, sử dụng xe quá tải trọng đi trên đê, xâydựng nhà ở, nhà xưởng, tập kết vật liệu với khối lượng lớn trên bãi sông,… gâyảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ.

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộichỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải tại nội dung văn bản số 7428/VPCP-KTN ngày 20/9/2012 về việc xử lý viphạm pháp luật về đê điều. Kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng, đồngthời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay từkhi mới phát sinh theo quy định của pháp luật.

Đềnghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội;
- Chi cục ĐĐ&PCLB thành phố Hà Nội;

- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng