TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Sáu Ẩn
Địa chỉ: 9/7 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh
Mã số thuế : 0303256226

Trảlời văn bản số 1101/CV-SA ngày 11/1/2013 của Công ty về lập hóa đơn, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“ Nguyên tắc lập hóa đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bánhàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyểnnội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức chovay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nộidung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùngmàu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phảiliên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéophần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lậpbằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực,loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.”

Về nguyên tắc khi lập hóa đơn phầncòn trống trên hóa đơn phải được gạch chéo. Trường hợp Công ty khi lập hóa đơnđã gạch chéo phần còn trống từ ô trống đầu tiên của tiêu thức “số thứ tự” xuốngđến ô trống cuối cùng tiêu thức “thành tiền ” và một số hóa đơn chỉ gạch chéotiêu thức “tên hàng hóa, dịch vụ” (như các bản chụp hóa đơn giá trị gia tăng đínhkèm) thì các hóa đơn này được chấp nhận để kê khai thuế. Khi lập hóa đơn cáclần sau, đề nghị Công ty thống nhất cách gạch chéo từ ô trống đầu tiên của tiêuthức “STT” đến ô trống cuối cùng của tiêu thức “thành tiền”.

CụcThuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.Bình Thạnh;
- P. Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT.
- 159-6113 (Nam-HĐCT-Sáu Ẩn)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga