BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/TCT-CS
V/v thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Đại sứ quán Lào

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 27952/CT-QLĐngày 01/11/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về thuế GTGT, TNDN đối với hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản của Đại sứ quán Lào, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Điều 3 Luật thuế GTGT quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sảnxuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị giatăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Tại Điều 2 Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanhnghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhậpchịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp)…”.

Căn cứ các quy định trên và ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4965/VPCP-QHQT ngày 22/7/2009,trường hợp trên cơ sở thỏa thuận giữa Đại sứ quán Lào và Công ty LD xây dựngViệt Nam - Cu ba (Công ty Vic) về việc chuyển nhượng bất động sản tại số 7 ngõ2 phố Hàng Chuối và số 66 Nguyễn Du - Hà Nội, Chính phủ Việt Nam về danh nghĩamua lại bất động sản tại số 7 ngõ 2 phố Hàng Chuối và số 66 Nguyễn Du - Hà Nộicủa Đại sứ quán Lào, sau đó Chính phủ Việt Nam ủy quyền cho UBND Thành phố HàNội làm thủ tục bán lại cho Công ty Vic với điều kiện bên mua phải chịu các khoảnthuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên thì Công ty Vic phải kêkhai, nộp thuế GTGT đối với giá trị công trình xây dựng trên 02 mảnh đất nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST, Cục QLCS, Vụ HTQT - BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ HTQT - TCT;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn