BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Xử lý vướng mắc khi thực hiện Điều 144 Thông tư 128/2013/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3550/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2013. Tổng hợp vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong triển khai thực hiện Điều 144 (KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan) Thông tư 128/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý như sau:
1. Về nguyên tắc áp dụng văn bản:
Theo quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản QPPL thì: Văn bản QPPL được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.
Theo đó, đối với trường hợp trước ngày 1/11/2013 đơn vị nào đã thông báo kiểm tra hoặc đang KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan nhưng đến nay chưa kết thúc vụ việc kiểm tra thì: Những công việc, thủ tục nào chưa thực hiện sẽ thực hiện tiếp theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
2. Về xử lý tình huống vướng mắc cụ thể:
- Trường hợp trước thời điểm ngày 1/11/2013 đã thông báo kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan (phạm vi 5 năm hoặc nhỏ hơn 5 năm và không giới hạn thời hạn kiểm tra) nhưng đến nay chưa thực hiện kiểm tra, nếu đơn vị thấy cần thiết phải giữ nguyên phạm vi kiểm tra nhưng thời hạn 02 ngày làm việc là không đủ để thực hiện kiểm tra thì ban hành Quyết định KTSTQ tại trụ sở doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra theo quy định; Trường hợp vẫn tiếp tục KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan thì thực hiện theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể: Phạm vi kiểm tra là: hồ sơ hải quan, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày thông báo kiểm tra, thời gian kiểm tra tối đa là 02 ngày làm việc.
- Trường hợp đã thông báo kiểm tra và đang kiểm tra từ trước ngày 01/11/2013 (đã có biên bản làm việc/biên bản kiểm tra với doanh nghiệp), đến sau ngày 1/11/2013 chưa kết thúc kiểm tra thì thực hiện đúng quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thời hạn kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra và các nội dung khác có liên quan.
- Trường hợp đã kết thúc kiểm tra từ trước ngày 1/11/2013 nhưng đến nay chưa thực hiện xử lý kết quả kiểm tra (chưa ban hành quyết định ấn định thuế…) thì việc xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo quy định tại Chương III Phần VI Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Mọi thay đổi liên quan phải được cập nhật, hiệu chỉnh trên hệ thống STQ01 của Tổng cục Hải quan.
3. Việc doanh nghiệp khai bổ sung theo quy định tại Điều 14 Thông tư 128/2013/TT-BTC và trường hợp doanh nghiệp đồng ý kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan thì Chi cục KTSTQ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm 3, Mục I, Phần B, quy trình 2 - Quy trình nghiệp vụ KTSTQ ban hành kèm theo Quyết định 3550/QĐ-TCHQ ngày 1/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
4. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra lại các trường hợp nêu trên để thực hiện đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng TCHQ (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTSTQ (03 b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?