BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8166/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Giao nhậnvà Vận chuyển Indo Trần.
(Đ/c:52-54-56 Trường Sơn, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Trả lời công văn số 010815 ngày 15/8/2015 của Công tycổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (MS doanh nghiệp 0301909173) về việcđề nghị xác nhận là Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư số47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 47/2015/TT-BTC thì Đại lýgiám sát hải quan là doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh địa điểm nơi phương tiệnvận tải đường bộ Trung Quốc thực hiện việc giao, nhận hàng hóa trên lãnh thổ ViệtNam và có tổ chức Hải quan hoạt động.

- Căn cứ mục II, Phụ lục IVa ban hành kèm Thông tư số 23/2012/TT-BGTVTngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vậntải thì địa điểm nơi Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần kinh doanh (khu công nghiệp đôthị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh) không thuộc Danh sách bến xe hàng, bãi đỗ xe nơiphương tiện vận tải đường bộ Trung Quốc thực hiện việc giao nhận hàng hóa trênlãnh thổ Việt Nam.

Đối chiếu hồ sơ gửi kèm công văn số 010815 với cácquy định dẫn trên thì Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần khôngđáp ứng điều kiện là Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư số47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
-Lưu: VT,GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh