VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8166/VPCP-TH
V/v xử lý thông tin trên báo Nông thôn ngày nay

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Báo Nông thôn ngày nay ra ngày 05tháng 11 năm 2010 đăng bài “Đắk Nông: 551 héc-ta rừng bị tàn phá”, phản ánh từđầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã xảy ra 542 vụ phá rừng tráiphép, làm thiệt hại 551 héc-ta-rừng.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sự việc báonêu, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày25 tháng 11 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- UBND tỉnh Đắk Nông (để biết);
- Báo Nông thôn ngày nay (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc