VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8167/VPCP-KTNV/v xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định s11/ 2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy trình, thủ tục rút gọn

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 2250/BXD-PTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015) về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy trình, thủ tục rút gọn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1444/TTg-KTN ngày 21 tháng 8 năm 2015 về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
-
Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
-
VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT,các Vụ: PL, TH;
-
Lưu: VT, KTN (3b).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục