VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8167/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu cát silic và cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Hải quan.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại vănbản số 82/BC-BXD ngày 3 tháng 11 năm 2009, Bộ Tài chính tại văn bản số 15499/BTC-TCHQngày 3 tháng 11 năm 2009 và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tạivăn bản số 2642/ĐTKDV-ĐT3 ngày 10 tháng 11 năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cụcHải quan giải quyết ngay các thủ tục xuất khẩu cát không phải là cát xây dựng(cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc) quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩukhoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Hợp đồng xuất khẩu đã ký kết.

2. Đối với cát nhiễm mặn:

a. Dừng toàn bộ việc xuất khẩu cátnhiễm mặn từ tháng 6 năm 2010.

b. Đối với các dự án nạo vét khơithông luồng lạch sông, cửa sông, cảng sông giáp biển tận thu cát nhiễm mặn đểxuất khẩu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trướcngày ban hành văn bản này được tiếp tục thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2010.

c. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp vớiBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xử lý cát nhiễm mặntận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý