VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8168/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Bản ghi nhớ về thương mại gạo với Liên bang Comoros

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 117a/BC-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2013 về việc thực hiện Bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa Việt Nam và Liên bang Comoros; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao triển khai thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về thương mại gạo đã ký với Liên bang Comoros; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đàm phán và ký kết Bản ghi nhớ về thương mại gạo với các nước nhập khẩu gạo khác để tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu gạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng