BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 817/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán ba bên.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Kintetsu World Express VN
(Địa chỉ P 209, Khách sạn Nội Bài, Sân bay Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 09-0602-09XNK/KWE ngày 06/02/2009 củaCông ty TNHH Kintetsu World Express VN v/v ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 5, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát hải quan, theo đó Công ty A (người mua hàng của thươngnhân nước ngoài) là chủ hàng hóa nhập khẩu phải là người khai hải quan hoặc cóthể thuê Đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện nghĩa vụ khai báo. Việc trao đổihàng hóa giữa Công ty A và Công ty B là mua bán nội địa. Do đó, Công ty A phảichịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về chính sách mặt hàng nhập khẩucũng như việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, kể cả trường hợp tranh chấp xảyra (nếu có).

Tổng cục trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn