TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 817/TCHQ-KTTT
V/v: Thực hiện Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy

Trả lời công văn số 18- 06/CV-HH ngày 18/01/2006 của Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô ban hành kèm theo Quyết định này, thì:

Trường hợp Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy được cơ quan có thẩm quyền cho phép sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô để lắp ráp, nếu đăng ký lựa chọn áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô quy định tại Danh mục I, II ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô quy định tại Danh mục I, II ban hành kèm theo Quyết định này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thương mại Hoàng Huy được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An