ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/UBND-XDCB
V/v tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng cụm công trình phục vụ cho thể thao, văn hóa, dịch vụ phức hợp và hội chợ triển lãm

Long Xuyên, ngày 31 tháng 3 năm 2010

Kính gởi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Văn hóa TT&DL;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên.

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tạivăn bảnsố 49/PTQĐ ngày 17/3/2010 về việctạo quỹ đất thực hiện xây dựng công trình văn hóa, thể thao, dịch vụ phức hợpvà hội chợ, triển lãm, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

1- Chấp thuận về chủ trương cho Trung tâm Pháttriển quỹ đất tạo quỹ đất với quy mô 43 ha, vị trí thuộc quy hoạch khu liênhiệp TDTT trước đây tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên để đầu tư xây dựngcụm công trình văn hóa, thể thao, dịch vụphức hợp và hội chợ, triển lãm từ nguồn vốn thu được từ tiền sử dụng đất và cácnguồn huy động khác; phương thức tạo quỹ đất thực hiện theo các phương án đãđược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Trung tâm Phát triển quỹ đấtthực hiện như hiện nay.

2- Giao sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trìcùng sở Xây dựng chọn đơn vị tư vấn có năng lực tiến hành lập dự án đầu tư hệthống hạ tầng kỹ thuật của khu vực này, trong đó thể hiện cụ thể quy hoạch bốtrí tổng mặt bằng các công trình văn hóa, thểthao, dịch vụ phức hợp và hội chợ, triển lãm và dự án ĐTXD tổng thể các công trìnhnày. Trong quá trình thực hiện có khó khăn gì phải báo cáo kịp thời để Ủy bannhân dân tỉnh cho ý kiến xử lý ngay. Công tác này hoàn thành trước 30/9/2010.

3- Để phục vụcho công tác tổ chức hội chợ, triển lãm của năm 2011 và kêu gọi đầu tư sân vậnđộng mới từ việc hoán đổi đất của sân vận động hiện hữu, yêu cầu các đơn vịkhẩn trương thực hiện để tạo quỹ đất và tiến hành xây dựng sân vận động mớitrong năm nay. Công việc này giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì cùng cácngành thực hiện; thường xuyên theo dõi và báo cáo hàng tháng tiến độ thực hiệncho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhândân tỉnh An Giang yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất, sở Văn hóa Thể thao vàDu lịch, sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm chỉ đạo này./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- CT, các PCT UBND tỉnh ( b/c)
- CVP & P. XDCB, KT.
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh