VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/VPCP-KGVX
V/v thống nhất mức xử phạt đối với vi phạm của báo chí

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Bộ Tư pháp

Xét kiến nghị của Hội Nhà báo ViệtNam tại văn bản số 19/CV-HNBVN ngày 14 tháng 01 năm 2014 (bản chụp văn bản kèmtheo), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định về xử phạt vi phạm hành chínhđối với hành vi thông tin không đúng của cơ quan báo chí, báo cáo Thủ tướngChính phủ phương án xử lý, bảo đảm thống nhất mức xử phạt theo đúng quy địnhtại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết vàmột số biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, KHĐT, TC, TTTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên