BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8171/TCHQ-QLRR
V/v phân luồng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thép DAEHOViệt Nam.
(Địa chỉ:KCN Đại An - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương)

Tổngcục Hải quan nhận được văn bản số DB15-145 ngày 31/08/2015 của Công ty ThépDAEHO Việt Nam về phân luồng tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơquan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủiro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theoquy định tại khoản 2 Điều 16, Điều 17, 31, 32, 33 của Luật Hải quan năm 2014,khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Dovậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất, nhập khẩu của Quý công ty được phânluồng theo quy định nêu trên.

Tổngcục Hải quan trả lời doanh nghiệp biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan