BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8173/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp công văn số 1119/HQĐB-NV ngày 10/12/2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi:  Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1119/HQĐB-NV của Cục Hải quan Điện Biên về vướng mắc trong thực hiệncông văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính; về việc này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc nêu tại đoạn 3của công văn nêu trên chưa rõ. Trong quá trình thực hiện, nếu thông tin vềdoanh nghiệp trên hệ thống thông tin của ngành Hải quan chưa đầy đủ để đánh giátheo các điều kiện tại công văn số 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013 và công văn số12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan Điện Biênphối hợp với Cục Thuế tỉnh, thành phố (thuộc Tổng Cục thuế) quản lý doanhnghiệp để thu thập các thông tin liên quan phục vụ cho việc đánh giá.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan Điện Biên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Công Bình (để biết);
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Lưu VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa